Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο email του ΠΜΣ:

actuarial-sta@unipi.gr

Βλ. και σχετικό σύνδεσμο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.