ΕΔΩ θα βρείτε ηλεκτρονική μορφή της αίτησης υποψηφιότητας.

ΕΔΩ θα βρείτε οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησής σας.

Για την υποβολή υποψηφιότητας, καλείστε να καταθέσετε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής docx και σε pdf).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου (εφόσον είστε ήδη πτυχιούχοι).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (η συστατική σε pdf).

7. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ελέγχει την επάρκεια κάθε ενδιαφερομένου μέσω γραπτών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταυτόχρονα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  actuarial-sta@unipi.gr

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Επικοινωνία

Email: actuarial-sta@unipi.gr

Τηλ.: 210 41 42 307