Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

  • Print

 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ «Αναλογιστική και Διοικητική Κινδύνου» έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των ασφαλιστικών και τραπεζικών επιχειρήσεων, στους τομείς της διαχείρισης των κινδύνων, της τιμολόγησης των προϊόντων τους κλπ.

Γι αυτό τον λόγο το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις απαιτήσεις καθιερωμένων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών πιστοποίησης, όπως οι CERA, PRMIA και GARP.

Ειδικότερα, το ΠΜΣ καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες γνώσεις στον Αναλογισμό, την Οικονομική Θεωρία, τα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Διοίκηση Κινδύνων κλπ, που αποτελούν την εξεταστέα ύλη των πιο πάνω οργανισμών πιστοποίησης.

Η προσπάθεια ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζεται, ώστε να καταστεί ασφαλέστερη για τους φοιτητές μας η απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης με διεθνή αναγνώριση.

 

1. Πιστοποιήσεις στη Διαχείριση Κινδύνων

1.1. Η πιστοποίηση GARP

Το Global Association of Risk Professionals (GARP) είναι μια οργάνωση με παγκόσμια αναγνώριση από τους risk managers με ειδικότητα στα χρηματοοικονομικά. Ιδρύθηκε το 1996 και έχει πάνω από 150,000 μέλη σε 195 χώρες. Σκοπός του GARP είναι να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να προωθεί αποτελεσματικές πρακτικές στην διαχείριση κινδύνου αλλά και να φέρνει σε επαφή τους risk managers.

To GARP απονέμει την πιστοποίηση του Financial Risk Manager (FRM). Το FRM είναι πιστοποίηση που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και πρακτικής στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 26,000 πιστοποιημένοι risk managers σε όλο τον κόσμο και όσοι έχουν αυτή την πιστοποίηση προτιμούνται και προσλαμβάνονται από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρίες συμβούλων.  

Για την απόκτηση της πιστοποίησης FRM απαιτείται η επιτυχής εξέταση στο θεωρητικό μέρος αλλά και στις εφαρμογές συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.

Η GARP πραγματοποιεί εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο σε διάφορα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Οι εξετάσεις (που διαρκούν 4 ώρες) περιλαμβάνουν δύο tests με 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν οι 80.

Το πρώτο test εξετάζει τους υποψήφιους σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, σε βασικές αρχές και μοντέλα μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων και σε κεφαλαιαγορές / παράγωγα.

Το δεύτερο test τους εξετάζει σε θέματα που αναφέρονται στον Κίνδυνο Αγοράς, τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Λειτουργικό Κίνδυνο, τη Διοίκηση Κινδύνου και τη Διαχείριση Επενδύσεων.  

Αν οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία, τους δίνεται άμεσα η πιστοποίηση. Αν όμως δεν διαθέτουν αυτή την προϋπόθεση, τους δίνεται περιθώριο 5 ετών να την αποκτήσουν, πριν τους δοθεί η πιστοποίηση FRM.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται τους κανόνες επαγγελματικής πρακτικής (code of conduct) του GARP. Οι κανόνες αυτοί θέτουν τις επαγγελματικές αρχές (ακεραιότητα, εταιρική ηθική, αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, διακριτικότητα) και τα επαγγελματικά πρότυπα (ευθύνες, κοινά αποδεκτές πρακτικές, επικοινωνία, δημοσιοποίηση) για τους risk managers που φέρουν την πιστοποίηση.

Το GARP παρέχει την δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης στα μέλη του.

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του GARP είναι πολλά. Ενδεικτικά:

Προτιμώνται από τις επιχειρήσεις, αναπτύσσουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, θεωρείται δεδομένο ότι έχουν την ικανότητα να επιτυγχάνουν υψηλούς στόχους και ότι είναι εξειδικευμένοι στη διοίκηση κινδύνου, γίνονται μέλη ενός δικτύου επαγγελματιών με υψηλά standards, διευρύνουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις και αντίστοιχα τις ευκαιρίες καριέρας, ενισχύουν την επαγγελματική τους οντότητα κλπ.

Το πρόσφατα αναθεωρημένο ΠΜΣ ‘Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου’ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών που θα θελήσουν να διεκδικήσουν την πιστοποίηση FRM είτε παράλληλα με τις σπουδές τους είτε αφού έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μαθήματα του ΠΜΣ που καλύπτουν μεγάλο μέρος από τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ο υποψήφιος της πιστοποίησης FRM πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς από το GARP:

 

Γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται από το GARP για την πιστοποίηση FRM

Μάθημα του ΠΜΣ που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του GARP

Ποσοτικές Μέθοδοι

Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Στατιστικές Μέθοδοι, Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και τον Αναλογισμό

Βασικές Αρχές της Διοίκησης Κινδύνου

Θεωρία Κινδύνου, Διοικητική Κινδύνου, Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνου

Χρηματαγορές και Προϊόντα - Διαχείριση Επενδύσεων - Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου

Θεωρία Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου, Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεματοποίηση

Λειτουργικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Αγοράς

Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός Κίνδυνος

Σύγχρονα Ζητήματα των Χρηματαγορών

Ήθη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Risk Management Case Studies

 

Περισσότερες πληροφορίες για το GARP καθώς και για την πιστοποίηση FRM μπορούν να αναζητηθούν στην διεύθυνση http://www.garp.org.