Υποψήφιοι
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕκπαιδευτική ΔιαδικασίαΔιπλωματικές ΕργασίεςΥπόδειγμα Διπλ. Εργασίας
 • PDF
 • Print
 • Email

1- Προϋποθέσεις επιλογής

Για να αξιολογηθεί ένας υποψήφιος σπουδαστής του ΠΜΣ θα πρέπει να είναι απόφοιτος (ή να προσδοκά να ολοκληρώσει τις σπουδές του  μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους) των πιο κάτω τμημάτων :

 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
 • Στατιστικής – Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
 • Στατιστικής,
 • Μαθηματικών,
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
 • Οικονομικών,
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Πληροφορικής,
 • Οποιουδήποτε άλλου συναφούς τμήματος αναγνωρισμένων πανεπιστημίων Εσωτερικού, Εξωτερικού και Τ.Ε.Ι.

2- Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών του ΠΜΣ είναι τα εξής : 

 • Ο βαθμός πτυχίου
 • Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
 • Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη, οι συστατικές επιστολές, τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική και εργασιακή εμπειρία.

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση το άθροισμα των μονάδων (Σ)  που συγκεντρώνουν  από τα τρία αυτά κριτήρια, ως εξής:

Σ = Π + Μ + Λ

Όπου:

Π = Μονάδες από βαθμό πτυχίου  =  Βαθμός πτυχίου επί 4
Μ = Μονάδες από σχετικά μαθήματα  =  μ.ο. βαθμολογίας σχετικών μαθημάτων επί 3
Λ = Μονάδες από συνέντευξης κλπ  =  Βαθμολόγηση συνέντευξης κλπ στην κλίμακα 0–10 και πολλαπλασιασμός του βαθμού επί 3

3- Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 1. Έντυπη αίτηση, την οποία που μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ Download.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για τους πτυχιούχους ή επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους (να αναφέρεται ο μέσος όρος).
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Τα έντυπα των συστατικών αυτών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μπορούν επίσης να εκτυπωθούν από το site του ΠΜΣ - Download.
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος θα υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 7. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.
 8. Τα απαραίτητα έγγραφα για να τεκμηριωθούν τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να ταχυδρομηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210 4142083, 210 4142222, 210 4142085, 210 142005, 210 4142307).

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://stat.unipi.gr/actuarial). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ σχετικά με τα αναγκαία διακιολογητικά, παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80 (1ος όροφος), Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210-4142083, 210-4142222, 210-4142085, 210-4142005, 210-4142307).