Κωδικός μαθήματος: ΣΑΔΑΦ-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

Παρουσίαση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Φερεγγυότητας ΙΙ, καθώς και ανάλυση και επιμέτρηση των κινδύνων μιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

 • Το πλαίσιο Επιχειρησιακής Διαχείρισης Κινδύνου (ERM framework), ορισμός, έννοιες, αρχές, ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας και του πλαισίου διακυβέρνησης, ανάλυση πλαισίων ERM. Η διαδικασία της Επιχειρησιακής Διαχείρισης Κινδύνου (ERM).
 • Τα είδη και οι μέθοδοι αναγνώρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Τα είδη και οι μέθοδοι ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, οικονομικό κεφάλαιο, 1 year MTM approach, liability run-off approach.
 • Παρουσίαση και ανάλυση της δομής της τυπικής προσέγγισης της Φερεγγυότητας ΙΙ για την αποτίμηση των ασφαλιστικών και μη ασφαλιστικών κινδύνων και πρακτική άσκηση υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων με χρήση της προσέγγισης αυτής επί υποθετικού χαρτοφυλακίου.
 • Μέθοδοι και αξιολόγηση τεχνικών μείωσης ή μεταβίβασης του κινδύνου από ασφαλιστικές επιχειρήσεις: χρηματοοικονομική αντασφάλιση (coinsurance, funds withheld coinsurance).
 • Η προεξόφληση των ταμειακών ροών, η ακίνδυνη καμπύλη αποδόσεων, προσαρμογές (λόγω μεταβλητότητας και λόγω αντιστοίχισης), ρόλος στη διαχείριση κινδύνου, ανάλυση εννοιών που σχετίζονται με τη Φερεγγυότητα ΙΙ (UFR, LLP, VA, MA).
 • Μέθοδοι και αξιολόγηση τεχνικών μείωσης ή μεταβίβασης του κινδύνου από ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ταυτόχρονη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (ALM), εφαρμογή των αρχών ALM στον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής (cash flow matching, cash flow testing, key rate durations, asset-liability adequacy tests, dynamic financial analysis).
 • Καταστροφικοί κίνδυνοι στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, μεθοδολογίες και συστατικά μέρη κατά την υποδειγματοποίηση του καταστροφικού κινδύνου, τυπική προσέγγιση της Φερεγγυότητας ΙΙ.
 • Ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης, σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάλυση σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων (stress tests), ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA).
 • Το περιθώριο κινδύνου σύμφωνα με το κόστος κεφαλαίου και οι τρόποι υπολογισμού του σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Ο κύκλος ελέγχου για τη διαχείριση των κινδύνων, τα στοιχεία που περιλαμβάνει η διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, βέλτιστες δράσεις διαχείρισης ανά κίνδυνο.
 • Παράγοντες αειφορίας, κίνδυνοι βιωσιμότητας, κίνδυνοι προερχόμενοι από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισή τους από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Παρουσιάσεις του μαθήματος
 • Νόμος 4364/2016
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35
 • Ι. Χατζηβασίλογλου, Εισαγωγή στη Φερεγγυότητα ΙΙ των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Οικονομικό Δελτίο 44, Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2016
 • Ι. Χατζηβασίλογλου, Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, Οικονομικό Δελτίο 45, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2017
 • Enterprise Risk Management Specialty Guide, Society of Actuaries, May 2006
 • Actuarial Aspects of ERM for Insurance Companies, International Actuarial Association, January 2016
 • Risk Free Interest Rates – Extrapolation Method, EIOPA
 • Quantifying Risk Exposures for Own Risk and Solvency Assessment Reports, American Academy of Actuaries, June 2016
 • Report on non-life underwriting and pricing in light of climate change, EIOPA, July 2021
 • Tilman, Asset/Liability Management of Financial Institutions, 2003
 • Economic Capital for Life Insurance Companies, SOA Monograph, 2008
 • Tiller, Life, Health and Annuity Reinsurance, 3rd edition, 2005
 • Asset Liability Management for Insurers
 • Asset & Liability Management, IASA Handbook
 • Key Rate Durations: Measures of Interest Rate Risks
 • Economic Capital-Practical Considerations – Milliman