Κωδικός μαθήματος: ΣΑΑΠΕ-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

 • Διάκριση Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογικής
 • Περιγραφή του Μακροοικονομικού Ρόλου της Ασφάλισης
 • Περιγραφή της Δομής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
 • Αναφορά στα Θεσμικά Όργανα των ΔΛΠ και στις Διαδικασίες Ανάπτυξης ενός Προτύπου
 • Ανάλυση των Εννοιών του ΔΛΠ 19
 • Περιγραφή Κατάλληλων Αναλογιστικών Μεθόδων Κοστολόγησης για το ΔΛΠ 19
 • Ανάλυση Βασικών Μεγεθών μιας Αναλογιστικής Μελέτης με Βάση το ΔΛΠ 19
 • Αναφορά στις Προδιαγραφές Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας Συνταξιοδοτικού Ταμείου και στους Αναλογιστικούς Δείκτες
 • Περιγραφή Κατάλληλων Αναλογιστικών Μεθόδων Κοστολόγησης για το Συνταξιοδοτικό Ταμείο
 • Αντασφάλιση Συνταξιοδοτικού Ταμείου

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

 • Κατανόηση του Μακροοικονομικού Ρόλου της Ασφάλισης
 • Κατανόηση του Σκοπού και της Λειτουργίας των ΔΛΠ
 • Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για το ΔΛΠ 19 με την Κατάλληλη Μέθοδο Κοστολόγησης
 • Λογιστική Απεικόνιση και Επεξήγηση των Αποτελεσμάτων μιας Μελέτης σύμφωνα με το ΔΛΠ 19
 • Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης για Συνταξιοδοτικό Ταμείο με την Κατάλληλη Μέθοδο Κοστολόγησης
 • Δημιουργία Αναλογιστικού Ισοζυγίου βάσει των Αποτελεσμάτων της Αναλογιστικής Μελέτης του Συνταξιοδοτικού Ταμείου
 • Επιλογή Κατάλληλου Αντασφαλιστικού Σχήματος για το Συνταξιοδοτικό Ταμείο

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

 • Ασφαλιστικό και Χρηματοοικονομικό Εννοιολογικό Πλαίσιο.
 • Σκοπός και Δομή των ΔΛΠ.
 • Ανάλυση Συνταξιοδοτικών Παροχών.
 • Τεχνικό Περιεχόμενο και Λογιστική των DC & DB Plans.
 • Αναλογιστικές Μέθοδοι Κοστολόγησης.
 • Περιεχόμενα Αναλογιστικής Μελέτης ΔΛΠ 19.
 • Περιγραφή του Ν.2112/1920, με τις τροποποιήσεις αυτού.
 • Προδιαγραφές Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας Συνταξιοδοτικού Ταμείου.
 • Αντασφάλιση Συνταξιοδοτικού Ταμείου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Winklevoss, H. (1993). «Pension Mathematics with numerical illustrations».
 • Aitken, W.H. (1994). «Pension Funding and Valuation».
 • Grant Thornton (2006). «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».
 • Ζυμπίδης, Α. (2008). «Συνταξιοδοτικά Ταμεία και Αναλογιστικές Μελέτες».
 • Αληφαντής, Γ. (2008). «Χρηματοοικονομική Λογιστική».
 • Napier, C.J. (2009). «The Logic of Pension Accounting», Accounting and Business Research, 39:3, 231–249.
 • Κόντος, Γ. (2015). «Χρηματοοικονομική Λογιστική/ΔΛΠ-ΕΛΠ».