Κωδικός μαθήματος: θ.α.

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

  Το μάθημα αυτό εξετάζει τις αρχές και τη λειτουργία των ασφαλίσεων υγείας. Η διαχείριση των προσωπικών κινδύνων εντάσσεται στη σύγχρονη ανάλυση του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, αναδεικνύοντας την εξαιρετική χρησιμότητα των ασφαλιστικών μηχανισμών στη δόμηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων οικονομικής προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους νοσηρότητας και ατυχήματος. Η παρουσίαση των θεμάτων είναι σφαιρική, περιλαμβάνοντας την οπτική των καταναλωτών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Παράλληλα, γίνεται εκτεταμένη χρήση αναλύσεων, πρακτικών και εξελίξεων στην τιμολόγηση και αναλογιστική μοντελοποίηση των ασφαλίσεων υγείας. Επιπλέον, δίνονται πρακτικές εφαρμογές σε εμπειρικά δεδομένα.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να εξετάζουν και να αναλύουν τη χρηματοοικονομική λειτουργία του συστήματος υγείας, καθώς και τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Αφενός, αναλύονται οι παράγοντες τιμολόγησης και η σχέση της τιμολόγησης με τυχόν μεταβολές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες για τα προϊόντα ασφάλισης υγείας και, αφετέρου, αναλύονται τα αναλογιστικά μοντέλα των προγραμμάτων υγείας και δίνονται αριθμητικές εφαρμογές.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

 • 1η εβδομάδα: Διαχείριση κινδύνων νοσηρότητας και ατυχήματος
 • 2η & 3η εβδομάδα: Συστήματα υγείας και ασφαλιστικοί οργανισμοί
 • 4η εβδομάδα: Μέθοδοι αποζημίωσης παρόχων Υγείας
 • 5η εβδομάδα: Παρουσίαση ασφαλιστηρίων υγείας, είδη καλύψεων, όροι συμβάσεων
 • 6η, 7η & 8η εβδομάδα: Τιμολόγηση των ασφαλίσεων υγείας
 • 9η εβδομάδα: Αναλογιστικά μοντέλα ασφαλίσεων υγείας
 • 10η εβδομάδα: Ταξινόμηση των κινδύνων
 • 11η & 12η εβδομάδα: Εφαρμογές σε εμπειρικά δεδομένα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Pitacco E. (2014). Health Insurance. Basic Actuarial Models. Springer: Switzerland.
 • Getzen T. (2012). Health Economics and Financing. Wiley: Cornell University.
 • Koller M. (2011). Life Insurance Risk Management Essentials. Springer: Berlin.
 • Νεκτάριος Μ. (2005). Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. Εκδόσεις Σταμούλη: Αθήνα.