Π.Μ.Σ.

 «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

Δημοσιοποιημένη Πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού

Στο πλαίσιο της Πολιτικής ποιότητας του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναγνωρίζεται ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό συνιστά το θεμέλιο λίθο της επιδίωξής του για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών του και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Κατά συνέπεια, η υποστήριξη της εξέλιξης και της συνεχούς ανάπτυξης του προσωπικού όλων των κύκλων σπουδών και όλων των ακαδημαϊκών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, αποτελεί πάγια δέσμευση σε Ιδρυματικό επίπεδο.

Με δεδομένη την προαναφερθείσα δέσμευση, κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και κάθε ΠΜΣ, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διεργασίες και επιμέρους διαδικασίες του ΕΣΔΠ, προχωρά στη θέση συγκεκριμένων στόχων, η επίτευξη των οποίων κατατείνει στην παραδοχή ότι φέρει την ευθύνη της ενθάρρυνσης και υποστήριξης της ανάπτυξης του ακαδημαϊκού δυναμικού της.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη συμβολή του προσωπικού του στην ευρύτερη ανέλιξή του, δηλώνει ότι το ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» δεσμεύεται για:

 •  Τη διαμόρφωση των ενδεδειγμένων ποιοτικών συνθηκών σε ό,τι αφορά στο τρίπτυχο διδασκαλία-έρευνα-μάθηση
 • Την παροχή ευκαιριών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ακαδημαϊκή/επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού του.
 • Την εστίαση, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, στο δίπτυχο διδασκαλία-έρευνα, με την προϋπόθεση μιας κατάλληλης προετοιμασίας για την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας
 • Την ενθάρρυνση και βελτίωση, ποσοτική και ποιοτική, της ερευνητικής παραγωγής με την παροχή ουσιαστικών κινήτρων
 • Τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών που άπτονται του πλαισίου αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων/δικαιωμάτων, αλλά και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού με ποικίλες μεθόδους (π.χ. αυτοαξιολόγηση, στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις κτλ.)

Για την τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων, το ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» έχει υιοθετήσει μια σειρά από στόχους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Η ενσωμάτωση της μεθοδολογίας της έρευνας στο περιεχόμενο του Προγράμματος.

2.  Η προβολή και σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με το διδακτικό υλικό όλων των μαθημάτων του Προγράμματος.

3. Η προσέλκυση και ένταξη, στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος, διδασκόντων με πλούσιο και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

4. Η ενίσχυση συνεργασιών με διδάσκοντες/ ερευνητές της ημεδαπής και αλλοδαπής, που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους.

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί και η δέσμευση για:

 • Έμφαση στον εξοπλισμό των ερευνητικών εργαστηρίων με τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα μέσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή καινοτόμων ερευνών.
 • Εστίαση στην επάνδρωση με Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την υποδαύλιση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ
 • Υιοθέτηση πρακτικών που θα προσανατολίζονται σε ερευνητικές δραστηριότητες ανά ομάδες στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

Ειδικά για την υποστήριξη και ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού το ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» αναγνωρίζει τη σημασία της θέσης στόχων που πλαισιώνονται από αντίστοιχες δράσεις όπως:

 • Επιμόρφωση στα πεδία των καινοτόμων διδακτικών τεχνικών και παιδαγωγικών μεθόδων
 • Επιμόρφωση αναφορικά με την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση
 • Διάχυση καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών και παρότρυνση για την αξιοποίηση ευκαιριών ποιοτικότερων ερευνητικών και εν γένει ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν τη διάκριση του διδακτικού προσωπικού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Η επιτυχία των δράσεων, που προαναφέρθηκαν, υπαγορεύουν την απρόσκοπτη συνεργασία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» με το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, που ενισχύει τη συμμετοχή σε δίκτυα γνώσης, ενθαρρύνει τις διεπιστημονικές συνεργασίες, εστιάζει και μεταλαμπαδεύει τις βέλτιστες πρακτικές διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας, παρακολουθώντας αδιάλειπτα τις εξελίξεις στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα εμβαθύνει στην ουσία και στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.

Τέλος η Ακαδημαϊκή Μονάδα και το ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με το Ίδρυμα να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διάθεση των απαιτούμενων υλικοτεχνικών πόρων αναφορικά με τη διάθεση εξοπλισμού, απαραίτητου για τη επιτέλεση των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διάθεση οικονομικών πόρων απαραίτητων για την πρόσβαση σε λογισμικά και βάσεις δεδομένων, συστατικά απαραίτητα τόσο για την ποιοτική μαθησιακή όσο και για την ποιοτική ακαδημαϊκή/ερευνητική λειτουργία.

Η παραπάνω πολιτική είναι δημοσιοποιημένη και στο site του ΠΜΣ http://actuarial.unipi.gr/