Για την κατάταξη των υποψηφίων κατά ιεραρχική σειρά επιλογής, υπάρχουν τρία (3) βασικά κριτήρια με αντίστοιχους συντελεστές, από τα οποία προκύπτει αθροιστικά η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου.

Τα δύο πρώτα κριτήρια είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους.

1ο κριτήριο:

Ο βαθμός του πτυχίου.
Η βαθμολογία του υποψηφίου με βάση αυτό το κριτήριο είναι ίση με τον βαθμό του πτυχίου πολλαπλασιασμένο επί τέσσερα (4).

 2ο κριτήριο:

Ο βαθμός που θα λάβει ο υποψήφιος έπειτα από προσωπική συνέντευξη που θα κληθεί να δώσει ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).
Η βαθμολογία του υποψηφίου με βάση αυτό το κριτήριο είναι ίση με τον βαθμό της συνέντευξης —με άριστα το δέκα (10)— πολλαπλασιασμένο επί τρία (3). Στοιχεία τα οποία συνεκτιμούνται για τη διαμόρφωση της βαθµολογίας της συνέντευξης είναι οι συστατικές επιστολές, η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το ΠΜΣ (εκτός των μαθημάτων που αναφέρονται στο 3ο κριτήριο παρακάτω), τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες (όπου αυτές προβλέπονται σε προπτυχιακό επίπεδο), μεταπτυχιακοί τίτλοι, προϋπηρεσία σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ κ.λπ.

3ο κριτήριο: 

Το 3ο κριτήριο επιλογής δεν είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους και καθορίζεται ανάλογα με το Τμήμα αποφοίτησης του υποψηφίου και το αντίστοιχο υπόβαθρό του σε προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχθεί σε Στατιστική – Πιθανότητες, όπως και στον Αναλογισμό.

Η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της ορίζει τους επιμέρους συντελεστές βαρύτητας για τα τρία (3) κριτήρια. Η βαθμολογία του υποψηφίου με βάση αυτό το κριτήριο είναι ίση με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των αντίστοιχων μαθημάτων πολλαπλασιασμένη επί τρία (3).