Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται υποχρεωτικά μετά τη λήξη του Β΄ Εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται υποχρεωτικά μετά τη λήξη του Δ΄ Εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).