Κωδικός μαθήματος: ΣΑΟΧΜ11-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

 • Να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στις βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών μαθηματικών (θεμέλιος λίθος).

 • Να μπορεί να εφαρμόζει τα βασικά της θεωρίας του τόκου σε προβλήματα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής.

 • Να μπορεί να χειρίζεται με άνεση σύνθετα χρηματοοικονομικά προβλήματα μέσω της θεωρίας ραντών.

 • Να μπορεί να κάνει χρήση της ανοσοποίησης και των μεθόδων αυτής.

 • Να μπορεί να χειρίζεται με ευχέρεια διάφορα καταναλωτικά σχήματα.

 • Να μπορεί να κάνει χρήση των στοχαστικών επιτοκίων σε προβλήματα χρηματοοικονομικής.

 • Να μπορεί να τιμολογεί ομόλογα και παράγωγα.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

 • Βασική γνώση της θεωρίας του τόκου.
 • Ράντες πληρωμών.
 • Ανοσοποίηση.
 • Καταναλωτικά σχήματα.
 • Μέθοδοι απόσβεσης δανείων.
 • Εισαγωγή στα στοχαστικά επιτόκια.
 • Εισαγωγή στην τιμολόγηση παραγώγων.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

Θεωρία τόκου

 • Επιτόκιο και συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και συσσωρευμένη αξία, ένταση ανατοκισμού, μεταβαλλόμενα επιτόκια.
 • Είδη ραντών, μεταβλητές ράντες, χρηματορροές γενικά, εξισώσεις αξίας.
 • Απόδοση ενός κεφαλαίου, μέτρα απόδοσης (εσωτερική απόδοση, χρονοσταθμισμένη απόδοση, μέτρα αξιολόγησης των επενδυτικών επιλογών).
 • Χρεολυτικά σχήματα (γενικό πρότυπο, κλασσική μέθοδος, καταναλωτικά σχήματα).
 • Μέθοδοι απόσβεσης δανείων (amortization method, sinking fund method).
 • Ομόλογα, παραδοσιακή τιμολόγηση, ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων (spot rates, forward rates) και καμπύλες αποδόσεων.

Ανοσοποίηση

 • Διάρκεια και κυρτότητα των τοποθετήσεων, δείκτες μέσης διάρκειας και δείκτες διασποράς (volatility), μέθοδοι ανοσοποίησης.
 • Asset/liability matching, το πρόβλημα της επανεπένδυσης.

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

 • Χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εμπορεύματα, χρηματιστήρια, συνάλλαγμα.
 • Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και ομολογίες, μετοχές, παράγωγα κ.λπ.).
 • Δανεισμός, short sales, γραμμή της αγοράς, στάθμιση κινδύνου και στρατηγικές.
 • Tιμολόγηση (προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, options, swaps, μετατρέψιμα ομόλογα, υβριδικά αξιόγραφα).

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Stephen Kellison, Theory of Interest, 2nd edition.
 • Bodie−Kane−Markus, Investments, 5th edition.
 • Introduction to the Mathematics of Finance, Steven Roman, Springer.
 • Hull, J.C. (2012). Options, Futures and Other Derivatives, 8th edition, Prentice Hall.