Κωδικός μαθήματος: ΣΑΑΣΑΠ-17

Σκοπός του μαθήματος (Aims)

 • Να μάθει ο φοιτητής πώς κατασκευάζει έναν πίνακα επιβίωσης από εμπειρικά στοιχεία.
 • Σε βάθος γνώση των βιομετρικών συναρτήσεων του πίνακα επιβίωσης και των υποθέσεων στις οποίες βασίζονται.
 • Να μάθει ο φοιτητής βασικές μεθόδους σχεδιασμού προτύπων επιβίωσης.
 • Σε βάθος γνώση μεθόδων εκτίμησης για πλήρη και μη πλήρη δεδομένα.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)

 • Γνώση κατασκευής πίνακα επιβίωσης με χρήση εμπειρικών στοιχείων, καθώς και πινάκων επιβίωσης κατά αιτία θανάτου.
 • Κατανόηση του τι αντιπροσωπεύουν οι βιομετρικές συναρτήσεις ενός πίνακα επιβίωσης και πώς υπολογίζονται για διακριτά έτη ηλικίας.
 • Γνώση υπολογισμού βιομετρικών συναρτήσεων για μη συμπληρωμένα έτη ηλικίας βάσει διαφορετικών υποθέσεων (ομοιόμορφη κατανομή, εκθετική κ.ά.).
 • Γνώση χρήσης μεθόδων στατιστικής και πιθανοτήτων στη μελέτη αναλογιστικών προτύπων επιβίωσης.
 • Κατανόηση μεθόδων εκτίμησης και σχεδιασμού προτύπων επιβίωσης για πλήρη και μη πλήρη δεδομένα.

Περιεχόμενα μαθήματος (Syllabus)

 • Βασικές δημογραφικές έννοιες, στοιχεία πληθυσμιακής θεωρίας, δείκτες θνησιμότητας.
 • Πίνακες επιβίωσης, υποθέσεις και κατασκευή, βασικές βιομετρικές συναρτήσεις, παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου.
 • Εκτίμηση συναρτήσεων για διακριτά πρότυπα ηλικίας και μη συμπληρωμένες ηλικίες.
 • Εκτίμηση και σχεδιασμός προτύπων επιβίωσης για πλήρη και μη πλήρη δεδομένα, ομαδοποιημένοι χρόνοι θανάτου.
 • Έκθεση στον κίνδυνο, μέθοδοι ημερολογιακού έτους.
 • Εκτίμηση της συνάρτησης επιβίωσης και ποσοτήτων που συνδέονται με αυτή, μέθοδος των ροπών για μη πλήρη δεδομένα, ιδιότητες των εκτιμητών, υποθέσεις της ομοιόμορφης και της εκθετικής κατανομής.
 • Μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας για μη πλήρη δεδομένα.
 • Eκτιμητής γινομένου ορίου, εκτιμητής Nelson-Aalen.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • London, D. (1988). Survival Models and Their Estimation, Actex.
 • Newell, C. (1988). Methods and Models in Demography, London: Belhaven Press.