Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από διαρκείς ανατροπές στις αγορές υλικών αγαθών και υπηρεσιών, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες:

Παγκοσμιοποίηση

Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας με πρωτοφανείς ρυθμούς

Ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγής υλικών αγαθών και υπηρεσιών, σε διαρκή βάση

Διαμόρφωση νέων μορφών εποπτείας και ελέγχου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Οι ανατροπές αυτές διαφοροποιούν συνεχώς τις συνθήκες άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και, γι’ αυτό, δημιουργούν κινδύνους με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων (MSc in Actuarial Science and Risk Management) του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει το κοινό συμφέρον μέσω της κατάρτισης υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία θα είναι ικανά να εντοπίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να διαχειρίζονται ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους (risks) που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις, κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τα αποτελέσματά της.

Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων έχει μια πολύχρονη λειτουργία και είναι το μοναδικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να γίνουν Αναλογιστές (Actuaries) και Διαχειριστές Κινδύνων (Risk Managers).

Το επάγγελμα του Αναλογιστή και του Διαχειριστή Κινδύνων είναι ιδανικό για επιστήμονες που απολαμβάνουν τις προκλήσεις και ενδιαφέρονται για την επίλυση προβλημάτων.

Όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και οι τράπεζες έχουν αναλογιστικά τμήματα και τμήματα διαχείρισης κινδύνων, όπου απασχολούνται Αναλογιστές και Διαχειριστές Κινδύνων.

Επίσης, επιχειρήσεις άλλων κλάδων (τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ακίνητης περιουσίας κ.ά.) αντιλαμβάνονται τελευταία τη σπουδαιότητα της αντιμετώπισης των πολυπληθών κινδύνων που απειλούν όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητά τους, και προσλαμβάνουν Αναλογιστές και Διαχειριστές Κινδύνων.

Τα αναλογιστικά τμήματα και τα τμήματα διαχείρισης κινδύνων είναι τα πλέον εξειδικευμένα από επιστημονική άποψη και αποτελούν τμήματα-κλειδιά για την εύρυθμη λειτουργία όλων αυτών των επιχειρήσεων. Οι σημαντικότερες επιχειρηματικές δράσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται στις εισηγήσεις Αναλογιστών και Διαχειριστών Κινδύνων. Για τον λόγο αυτόν, το επάγγελμα του Αναλογιστή και του Διαχειριστή Κινδύνων θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα με βάση τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές εξέλιξης, σύμφωνα με διεθνή λίστα (best jobs) στην οποία δημοσιεύονται κάθε έτος τα 250 κορυφαία επαγγέλματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες, μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας που αφορά την ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο παρέχει εκτιμήσεις για βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με χρήση πινάκων εισροών-εκροών, προβλέπεται για την επόμενη δεκαετία μία πάρα πολύ σημαντική αύξηση στη ζήτηση μεταπτυχιακών αποφοίτων με εξειδίκευση στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων.

Η ύλη μαθημάτων του ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ασφαλιστικούς κινδύνους, που αντιμετωπίζονται με την επιστήμη του Αναλογισμού, και στους σύνθετους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικούς, λειτουργικούς, κινδύνους αγοράς, συναλλαγματικούς κ.λπ.).

Μάλιστα, η δομή των μαθημάτων που προσφέρει το ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος έτσι ώστε να:

 • Παρέχει εκπαίδευση που εξασφαλίζει μια ισχυρή και πλήρη υποδομή στα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις βάσεις της Αναλογιστικής Επιστήμης και της Διοικητικής (Διαχείρισης) Κινδύνων, καθιστώντας τους διδασκομένους ικανούς για συνεχή βελτίωση και ανέλιξη και μετά το πέρας των σπουδών τους.
 • Εξασφαλίζει γνώσεις υψηλού επιπέδου, ώστε όσοι/όσες επιθυμούν να συνεχίσουν διδακτορικές σπουδές.
 • Καλλιεργεί εξειδικευμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.
 • Δίνει τη δυνατότητα της πρακτικής στη διαχείριση ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει το ΠΜΣ απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν τη διάθεση για περαιτέρω υψηλή επιστημονική εξειδίκευση.

Κάθε έτος απονέμονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, με απαλλαγή διδάκτρων.

Για την καλύτερη και πληρέστερη εξειδίκευση των φοιτητών μας, στο ΠΜΣ διδάσκουν, εκτός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και καταξιωμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους, που είναι υψηλόβαθμα στελέχη (πιστοποιημένοι Αναλογιστές και Risk Managers) ασφαλιστικών και τραπεζικών οργανισμών.

Στο ΠΜΣ λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών, επιχειρήσεων συμβούλων και τραπεζών συνεργάζεται με το ΠΜΣ, αναγνωρίζοντας το υψηλό του κύρος στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών απασχολούνται για τέσσερις (4) μήνες με αμοιβή και ασφάλιση σε μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες συμβούλων με τις οποίες συνεργάζεται το ΠΜΣ. Με τη λήξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, οι εταιρείες προσφέρουν μόνιμη εργασία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

«Γιατί να σπουδάσω στο ΠΜΣ;»

 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων (MSc in Actuarial Science and Risk Management) του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως στόχο να καταρτίσει υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους (risks) που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Επειδή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τους περισσότερους και πιο σύνθετους κινδύνους, το ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ασφαλιστικούς κινδύνους, που αντιμετωπίζονται με την επιστήμη του Αναλογισμού, και στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Τελευταία, και επιχειρήσεις άλλων κλάδων (π.χ. εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ακίνητης περιουσίας κ.ά.) αντιλαμβάνονται πλέον τη σπουδαιότητα της αντιμετώπισης των πολυπληθών κινδύνων που απειλούν όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητά τους, και προσλαμβάνουν Αναλογιστές και Διαχειριστές Κινδύνων.

 • Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει μια πολύχρονη λειτουργία και είναι το μοναδικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα που προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτά τα αντικείμενα.
 • Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών, επιχειρήσεων συμβούλων και τραπεζικών οργανισμών συνεργάζεται με το ΠΜΣ, αναγνωρίζοντας το υψηλό κύρος, τη δυναμική και την καταξίωση του Προγράμματος στην ελληνική αγορά εργασίας.
 • Τα μαθήματα που παρέχει το ΠΜΣ απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν τη διάθεση για περαιτέρω υψηλή επιστημονική εξειδίκευση.

Το ΠΜΣ δεν απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν πωλητές ασφαλειών. Ουδεμία σχέση έχει με πωλήσεις ασφαλειών. Απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν επαγγελματίες Αναλογιστές και Διαχειριστές Κινδύνων.

Κάθε έτος δίνονται υποτροφίες σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ, με απαλλαγή διδάκτρων.

 • Για την αρτιότερη κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε πιο πρακτικά προβλήματα της ασφαλιστικής και τραπεζικής αγοράς, στο ΠΜΣ διδάσκουν επίσης αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη που είναι Αναλογιστές (Actuaries) και Διαχειριστές Κινδύνων (Risk Managers) ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών.
 • Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, και η συνολική ύλη των μαθημάτων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται από διεθνείς και ελληνικές επαγγελματικές ενώσεις για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσόντων Αναλογιστή και Risk Manager μέσω των αντίστοιχων εξετάσεων.

Έτσι, πολλοί απόφοιτοί μας αλλά και εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές, με την ολοκλήρωση κάποιων μαθημάτων, συμμετέχουν με επιτυχία σε επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων.

 • Στο ΠΜΣ λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών απασχολούνται για τέσσερις (4) μήνες με αμοιβή και ασφάλιση σε μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες συμβούλων με τις οποίες συνεργάζεται το ΠΜΣ.

Με τη λήξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, οι εταιρείες προσφέρουν μόνιμη απασχόληση σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ, πριν καν την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

 • Οι απόφοιτοί μας, λόγω της πολύ υψηλής επιστημονικής και πρακτικής κατάρτισης που αποκτούν, έχουν πάρα πολύ μεγάλη απορροφητικότητα σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες, εταιρείες συμβούλων και άλλους οργανισμούς.

Ως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είμαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί δεν υπάρχουν άνεργοι απόφοιτοί μας!