Υπόδειγμα Διπλωματικής Εργασίας εδώ.

Βεβαίωση παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας εδώ.