Το επάγγελμα του Αναλογιστή (Actuary) και του Διαχειριστή Κινδύνων (Risk Manager) είναι ιδανικό για άτομα που απολαμβάνουν τις προκλήσεις και την επίλυση προβλημάτων.

  • Το μέλλον είναι αβέβαιο και γεμάτο κινδύνους. Κίνδυνος είναι ένα ανεπιθύμητο ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αλλά κίνδυνος είναι επίσης μια ευκαιρία. Αν σε ενδιαφέρει να εκτιμάς την πιθανότητα επέλευσης μελλοντικών ενδεχομένων (χρησιμοποιώντας αριθμούς και όχι κρυστάλλινες μαγικές μπάλες!), να σχεδιάζεις δημιουργικούς τρόπους ώστε να μειώσεις την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενδεχομένων, αλλά και να περιορίζεις τις χρηματοοικονομικές (και όχι μόνο) συνέπειες από την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενδεχομένων, τότε επιβάλλεται να γίνεις Αναλογιστής.
  • Συνδυάζεις γνώσεις από αρκετές επιστήμες και, κυρίως, τις εφαρμόζεις στην πράξη, σε ζωντανούς οργανισμούς.
  • Ως Αναλογιστής ή Risk Manager απολαμβάνεις της μεγαλύτερης δυνατής εκτίμησης, σεβασμού και αποδοχής στον εργασιακό σου χώρο. Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας σου είναι οι καλύτερες δυνατές.

Αμοιβές

Ένα από τα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, είναι αυτό του Αναλογιστή & Risk Μanager.

Σε ετήσια διεθνή λίστα με τα κορυφαία (top) 250 επαγγέλματα, που προσφέρουν τις υψηλότερες αποδοχές και τις βέλτιστες εργασιακές συνθήκες, το επάγγελμα του Αναλογιστή & Risk Μanager κατατάσσεται σταθερά για πάρα πολλά έτη στην πρώτη θέση. Παγκοσμίως οι αποδοχές είναι πάρα πολύ υψηλές (κυμαίνονται μεταξύ $150.000 και $300.000 ετησίως). Και στη χώρα μας οι αμοιβές είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Τι είναι Αναλογιστής (Actuary)

Αναλογιστής είναι ένας επιστήμονας με μαθηματική-στοχαστική, αλλά και με οικονομική, θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, που έχει ως κεντρικό αντικείμενο εργασίας την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους. Χρησιμοποιεί επιστημονικά εργαλεία κυρίως από τη Θεωρία Πιθανοτήτων, τη Στατιστική, τα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, την Οικονομική Θεωρία και Computing για τη διερεύνηση, την ανάλυση και την αποτίμηση (ποσοτικοποίηση) των οικονομικών επιπτώσεων αβέβαιων μελλοντικών ενδεχομένων.

Πού απασχολείται ένας Αναλογιστής

Απασχολείται πρωτίστως σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ασφαλιστικών και οικονομικών κινδύνων, και κυρίως σε:

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς

Εταιρείες συμβούλων αναλογιστικών μελετών και διαχείρισης κινδύνων

Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αναλογιστικά τμήματα

Τράπεζες

Τομείς απασχόλησης

– Ασφαλίσεις ζωής

– Συνταξιοδοτικά προγράμματα

– Γενικές ασφαλίσεις

– Αντασφαλιστικές υπηρεσίες

– Σύμβουλος παροχής αναλογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

– Τραπεζικός, χρηματοοικονομικός και επενδυτικός κλάδος

– Μεταφορές (ναυτιλιακές, εταιρείες αερομεταφορών κ.λπ.)

– Ενέργεια (πετρελαϊκές, εταιρείες φυσικού αερίου κ.λπ.)

– Τηλεπικοινωνίες

– Κλάδος τροφίμων

Τι είναι Διαχειριστής Κινδύνων (Risk Manager)

Διαχειριστής Κινδύνων είναι ένας επιστήμονας με ανάλογη σχεδόν κατάρτιση αυτής του Αναλογιστή, που ασχολείται με τη διαχείριση των κινδύνων που είτε αναλαμβάνουν μεγάλοι οργανισμοί είτε προκύπτουν σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα αντικείμενα του Risk Manager είναι η αναγνώριση των κινδύνων, η πρόβλεψη των μεταβολών των παραγόντων κινδύνων, η ανάλυση και η μέτρηση των κινδύνων, καθώς και η αντιμετώπισή τους.

Πού απασχολείται ένας Risk Manager

Απασχολείται κυρίως σε:

Τράπεζες

– Διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων αγοράς, διαχείριση κινδύνων ρευστότητας κ.λπ.

– Βασιλεία ΙΙ

Ασφαλιστικούς οργανισμούς

– Διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων

– Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)

Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους