1. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις και πρακτική άσκηση επί των διδασκομένων αντικειμένων σε εργαστήριο, με χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατή η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό το πολύ 35% επί του συνολικού ποσοστού των προσφερόμενων μαθημάτων.

3. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ, της συγγραφής εργασιών, της συγγραφής της ΔΕ, της εξέτασης των μαθημάτων κ.λπ. είναι η ελληνική. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, είναι δυνατόν η γλώσσα διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων, όπως και η συγγραφή της ΔΕ, να είναι η αγγλική.

4. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε).

5. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

6. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης είναι ο εξής:

(α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι Υποχρεωτικά (Υ) και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι Επιλογής (Ε). Στα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν συνολικά εβδομήντα δύο (72) πιστωτικές μονάδες.

Ο τρόπος συμπλήρωσης των 72 πιστωτικών μονάδων προκύπτει από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση:

(α1) Δύο (2) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και ενός (1) μαθήματος Επιλογής (Ε) του Α΄ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(α2) Δύο (2) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και ενός (1) μαθήματος Επιλογής (Ε) του Β΄ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(α3) Ενός (1) Υποχρεωτικού (Υ) μαθήματος και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Γ΄ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(α4) Ενός (1) Υποχρεωτικού (Υ) μαθήματος και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Δ΄ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(β) Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μετά τη λήξη του Δ΄ Εξαμήνου σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, η δομή του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης και η κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

Διδακτικές ώρες

1

Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

6

36

2

Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι

6

36

3

1 μάθημα Επιλογής από τον πίνακα Α

6

36

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

Διδακτικές ώρες

1

Θεωρία Κινδύνου Ι

6

36

2

Πιστωτικός Κίνδυνος

6

36

3

1 μάθημα Επιλογής από τον πίνακα Β

6

36

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

Διδακτικές ώρες

1

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών

6

36

2

2 μαθήματα Επιλογής από τον πίνακα Γ

2 x 6

2 x 36

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

Διδακτικές ώρες

1

Ασφαλίσεις Ζημιών

6

36

2

2 μαθήματα Επιλογής από τον πίνακα Β

2 x 6

2 x 36

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Πιστωτικές μονάδες

Διδακτικές ώρες

1

Διπλωματική Εργασία

18

2

Πρακτική Άσκηση*

6

36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

90

* Η Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη στον γενικό βαθμό διπλώματος, ούτε και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτησή του. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετρώνται στο σύνολο των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Κατάλογος μαθημάτων Επιλογής Α΄ Εξαμήνου

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

1

Διαχείριση Κινδύνων

2

Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων

3

Γλώσσα Προγραμματισμού R με Εφαρμογές στον Αναλογισμό

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Κατάλογος μαθημάτων Επιλογής Β΄ και Δ΄ Εξαμήνου

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

1

Λειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς

2

Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ

3

Ασφαλίσεις Υγείας

4

Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης

5

Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Κατάλογος μαθημάτων Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

1

Ασφαλίσεις Ζωής

2

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου

3

Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση

4

Θεωρία Κινδύνου ΙΙ

5

Αναλογιστικές Μελέτες και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

6

Αναλογιστική Διαχείριση Κινδύνων και Φερεγγυότητα ΙΙ