Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, αλλά και προπτυχιακοί φοιτητές (οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους) πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017.

Φοιτητές/φοιτήτριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ.34, παρ.7, του Ν.4485/2017.

Βλ. επίσης Κόστος σπουδών / Υποτροφίες