ΕΔΩ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μαζί με σχετικό ερωτηματολόγιο.

1. Διάρκεια – Αμοιβή και ασφάλιση φοιτητών – Χρηματοδότηση

Η διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) ορίζεται καταρχήν σε 4 μήνες και η μηνιαία αμοιβή των φοιτητών/φοιτητριών σε διακόσια πενήντα ευρώ (€250). Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα, κατόπιν πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής, να διαφοροποιεί τόσο τη διάρκεια όσο και την αμοιβή ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 μηνών ή μεγαλύτερη των 6 μηνών. Αν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 4 μηνών, καταβάλλεται αμοιβή μόνο για διάστημα 4 μηνών.

Οι φοιτητές ασφαλίζονται για το συνολικό διάστημα της απασχόλησής τους στο πλαίσιο του ΠΠΑ.

Η χρηματοδότηση του ΠΠΑ (κόστος αμοιβής και ασφάλισης φοιτητών) πραγματοποιείται από το ΠΜΣ και άλλους πόρους. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τη χρηματοδότηση από το ΠΜΣ κατόπιν πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής και αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη του κόστους του ΠΠΑ.

2. Χρόνος πραγματοποίησης – Δικαίωμα συμμετοχής

Το ΠΠΑ υλοποιείται μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΠΑ έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ που πληρούν τις εξής τουλάχιστον προϋποθέσεις:

Διατηρούν την ιδιότητα φοιτητή/φοιτήτριας του ΠΜΣ και δεν έχουν συμπληρώσει (κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης) 3 εξάμηνα από τον χρόνο εγγραφής τους στο ΠΜΣ.

Έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 8 τουλάχιστον μαθήματα μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους σπουδών, και ο μέσος όρος βαθμολογίας αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 7.

3. Επιλογή επιχειρήσεων που μετέχουν στο ΠΠΑ

Στο ΠΠΑ μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν στο ΠΠΑ, η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει στην επιλογή των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα του ΠΠΑ, εφαρμόζοντας κριτήρια όπως:

Συνάφεια της επιχείρησης με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ (τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Μέγεθος της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους).

Φερεγγυότητα της επιχείρησης.

Ιστορικό αξιολόγησης της επιχείρησης.

4. Τρόπος κατανομής των σπουδαστών στις επιχειρήσεις του ΠΠΑ

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΠΑ οι υποψήφιοι φοιτητές κατατάσσονται με βάση τις επιδόσεις τους στα μαθήματα του ΠΜΣ (ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη της κατάταξής τους για τη χορήγηση υποτροφιών).

Ο πρώτος της κατάταξης επιλέγει από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στο ΠΠΑ, ο δεύτερος από τις θέσεις που απέμειναν κ.ο.κ. Η σειρά αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνον εφόσον οι μετέχουσες στο ΠΠΑ επιχειρήσεις επιθυμούν να επιλέξουν φοιτητές/φοιτήτριες με τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η εν λόγω διαδικασία δεν ισχύει για όσους φοιτητές έχουν αναζητήσει από μόνοι τους την επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και έχουν συμφωνήσει με αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους φοιτητές για το ΠΠΑ.

5. Διαδικασία εφαρμογής του ΠΠΑ

5.1. Υποβολή αιτήσεων

Για την έναρξη εφαρμογής του ΠΠΑ η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, κατόπιν πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής.

5.2. Κατανομή σπουδαστών στις επιχειρήσεις και αποδοχή τους από αυτές

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις επιχειρήσεις που μετέχουν στο ΠΠΑ και ακολουθεί η κατανομή τους σε αυτές, με βάση τις αρχές της παραγράφου 4.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να υπογράψει τα προβλεπόμενα έγγραφα αποδοχής των φοιτητών που θα απασχοληθούν σε αυτή και να τα στείλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

5.3. Υπογραφή και έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών – Ασφάλιση σπουδαστών

Η Γραμματεία του ΠΜΣ καταρτίζει πίνακα με το όνομα του κάθε μετέχοντος στο ΠΠΑ φοιτητή, την επωνυμία της αντίστοιχης επιχείρησης, τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το ΠΜΣ. Ο πίνακας, αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αποστέλλεται άμεσα στο ΚΕΠΠ ώστε να φροντίσει να ασφαλίσει τους φοιτητές για το συνολικό διάστημα απασχόλησής τους στο πλαίσιο του ΠΠΑ.

Παράλληλα, η Γραμματεία προωθεί στους φοιτητές τα προβλεπόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά για να υπογραφούν από τους ίδιους και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια τα συμφωνητικά αυτά υπογράφονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και από τον Πρύτανη του ΠΑ.ΠΕΙ.

5.4. Παρουσιολόγιο

Σε κάθε επιχείρηση παραδίδεται Παρουσιολόγιο με τα ονόματα των φοιτητών που θα απασχοληθούν σε αυτή. Το Παρουσιολόγιο υπογράφεται από τον κάθε φοιτητή και τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας που θα επιβλέπει τον σπουδαστή.

5.5. Καταβολή αμοιβών και ασφαλίστρων

Για την καταβολή των αμοιβών και των ασφαλίστρων απαιτούνται:

(α) να περιληφθούν στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ,

(β) να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση,

(γ) να υποβληθούν στο ΚΕΠΠ τα προβλεπόμενα έντυπα αξιολόγησης για κάθε φοιτητή (αξιολόγηση της επίδοσής του από την επιχείρηση) και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις (αξιολόγησή τους από τους αντίστοιχους φοιτητές), καθώς και το έντυπο «Άνοιγμα Προμηθευτή» με τα στοιχεία του φοιτητή και φωτοτυπία του Παρουσιολογίου του, και

(δ) ειδικά για την καταβολή των ασφαλίστρων, απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία επισυνάπτεται ο πίνακας των ασφαλιζόμενων φοιτητών.

5.6. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΠΠΑ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παίρνουν μέρος στο ΠΠΑ συμπληρώνουν, επωνύμως, ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της επιχείρησης στην οποία απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΠΑ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο ΠΠΑ συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών που απασχολήθηκαν σε αυτές. Τα ερωτηματολόγια αυτά υποβάλλονται στο ΚΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.5.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ φροντίζει για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και τη συναγωγή συμπερασμάτων, με βάση τα οποία προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος βελτιώσεις στους όρους, στις προϋποθέσεις κ.λπ. υλοποίησης του ΠΠΑ.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν μέρος στο ΠΠΑ δύνανται να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.