ΕΔΩ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μαζί με σχετικό ερωτηματολόγιο.

1. Διάρκεια – Αμοιβή και ασφάλιση φοιτητών – Χρηματοδότηση

Η διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) ορίζεται καταρχήν σε 4 μήνες και η μηνιαία αμοιβή των φοιτητών σε €250. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, να διαφοροποιεί τόσο τη διάρκεια όσο και την αμοιβή, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 μηνών ή μεγαλύτερη των 6 μηνών.

Στην περίπτωση που η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 4 μηνών θα καταβάλλεται αμοιβή μόνο για τους 4 μήνες.

Οι φοιτητές που θα μετέχουν στην Πρακτική άσκηση θα ασφαλίζονται για το συνολικό διάστημα της απασχόλησης τους στα πλαίσια του ΠΠΑ.
Η χρηματοδότηση του ΠΠΑ (αμοιβή φοιτητών και κόστος ασφάλισης) θα πραγματοποιείται από το ΠΜΣ και άλλους πόρους. Η Συνέλευση του Τμήματος θα εγκρίνει τη χρηματοδότηση από το ΠΜΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν τα αναγκαία διαθέσιμα για την κάλυψη του κόστους του ΠΠΑ.

2. Χρόνος πραγματοποίησης του ΠΠΑ – Δικαίωμα συμμετοχής

Το ΠΠΑ θα υλοποιείται στο διάστημα μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα έχουν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι θα πληρούν τις εξής τουλάχιστον προϋποθέσεις :

• Διατηρούν την ιδιότητα του φοιτητή του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν συμπληρώσει (κατά την ημερομηνία ένταξής τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης) 3 εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, από τον χρόνο εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

• Έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε 8 τουλάχιστον μαθήματα μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και του δευτέρου έτους σπουδών, για τους φοιτητές μερικής φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας αυτών να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 7.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα εξετάζονται από τη Σ.Ε. αιτήσεις, κατά περίπτωση, από μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

3Επιλογή επιχειρήσεων που θα μετέχουν στο ΠΠΑ 

Στο ΠΠΑ μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν στο ΠΠΑ, η Συντονιστική Επιτροπή θα προβαίνει στην επιλογή των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα του ΠΠΑ, εφαρμόζοντας κριτήρια όπως :

-Συνάφεια της επιχείρησης με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ (π.χ., τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, κλπ).

-Μέγεθος της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους).

-Φερεγγυότητα επιχείρησης, κλπ.

– Ιστορικό αξιολόγησης επιχείρησης.

4. Τρόπος κατανομής των σπουδαστών στις επιχειρήσεις του ΠΠΑ

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οι υποψήφιοι φοιτητές θα κατατάσσονται με βάση τις επιδόσεις τους στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη της κατάταξής τους για τη χορήγηση υποτροφιών).

Ο πρώτος της κατάταξης θα επιλέγει από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στο ΠΠΑ, ο δεύτερος από τις θέσεις που απόμειναν κλπ. Η πιο πάνω σειρά μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που οι μετέχουσες στο ΠΠΑ επιχειρήσεις επιθυμούν να επιλέξουν φοιτητές με τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η πιο πάνω διαδικασία δεν ισχύει για τους φοιτητές που έχουν αναζητήσει από μόνοι τους την επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και έχουν συμφωνήσει με αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους φοιτητές για το ΠΠΑ.

5. Διαδικασία εφαρμογής του ΠΠΑ

5.1. Υποβολή αιτήσεων

Για την έναρξη εφαρμογής του ΠΠΑ, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

5.2. Κατανομή σπουδαστών στις επιχειρήσεις  και αποδοχή τους από αυτές

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, οι φοιτητές θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις επιχειρήσει που μετέχουν στο ΠΠΑ και θα ακολουθήσει η κατανομή τους σε αυτές, με βάση τις αρχές της παραγράφου 4.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να υπογράψει τα προβλεπόμενα έγγραφα αποδοχής των φοιτητών που θα απασχοληθούν σε αυτή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και να τα στείλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

5.3. Υπογραφή και έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών –Ασφάλιση σπουδαστών

Η γραμματεία του ΠΜΣ καταρτίζει πίνακα με το όνομα του κάθε μετέχοντος στο ΠΠΑ φοιτητή, την επωνυμία της αντίστοιχης επιχείρησης, τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το ΠΜΣ.

Ο πιο πάνω πίνακας, αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αποστέλλεται άμεσα στο ΚΕΠΠ για να φροντίσει να ασφαλίσει τους φοιτητές για το συνολικό διάσημα απασχόλησης τους στα πλαίσια του ΠΠΑ.

Παράλληλα, η Γραμματεία, προωθεί στους φοιτητές τα προβλεπόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για να υπογραφούν από τους ίδιους και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια τα συμφωνητικά αυτά υπογράφονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και από τον Πρύτανη.

5.4. Το Παρουσιολόγιο

Σε κάθε επιχείρηση παραδίδεται Παρουσιολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), με τα ονόματα των φοιτητών που θα απασχοληθούν σε αυτή. Το Παρουσιολόγιο υπογράφεται από τον κάθε φοιτητή και τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας που θα επιβλέπει τον σπουδαστή.

5.5. Καταβολή αμοιβών – πληρωμή ασφαλίστρων

Για την καταβολή των αμοιβών και των ασφαλίστρων απαιτούνται :

(α) Να περιληφθούν στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ.

(β) Να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση.

(γ) Να υποβληθούν στο ΚΕΠΠ τα προβλεπόμενα έντυπα αξιολόγησης για κάθε φοιτητή (αξιολόγηση της επίδοσής του από την επιχείρηση) και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις (αξιολόγηση τους από τους αντίστοιχους φοιτητές), καθώς και το έντυπο «Άνοιγμα Προμηθευτή» με τα στοιχεία του φοιτητή και φωτοτυπία του παρουσιολογίου του (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

(δ) Ειδικά για την καταβολή των ασφαλίστρων, απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία επισυνάπτεται ο πίνακας των ασφαλιζόμενων φοιτητών.

5.6. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΠΠΑ

Οι φοιτητές που παίρνουν μέρος στο ΠΠΑ θα συμπληρώνουν, επωνύμως, ερωτηματολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για την αξιολόγηση της επιχείρησης στην οποία απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΠΑ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο ΠΠΑ θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των φοιτητών που απασχολήθηκαν σε αυτές. Τα ερωτηματολόγια αυτά θα υποβάλλονται στο ΚΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 5.5.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ φροντίζει για την επεξεργασία των πιο πάνω ερωτηματολογίων και τη συναγωγή συμπερασμάτων, με βάση τα οποία θα προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος βελτιώσεις στους όρους, προϋποθέσεις κλπ υλοποίησης του ΠΠΑ.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δύναται να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία μόνο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης