Πειραιάς 19.09.2023

Προσκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με μητρώο ΜΑΕ22 (πλήρους φοίτησης) καθώς και με μητρώο ΜΑΕ21 (μερικής φοίτησης), που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, το άνοιγμα προμηθευτή και να τα αποστείλουν στο email: aretikon@unipi.gr μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα (ελληνικά και αγγλικά) μέχρι τις 29.09.2023. Όλα τα αρχεία θα σταλούν σε μορφή word πλην των βιογραφικών σημειωμάτων, τα οποία θα αποσταλούν σε μορφή pdf.

Ειδικά οι σπουδαστές που έχουν ήδη συμφωνήσει με κάποια εταιρεία να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκησή τους, παρακαλούνται να συμπληρώσουν μαζί με την αίτησή τους και το πληροφοριακό δελτίο  της εταιρίας και να τα αποστείλουν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

                                                                                Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ