Μαθήματα/Ύλη Μαθημάτων

Μαθήματα/Ύλη Μαθημάτων

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και κατανομή τους σε εξάμηνα

 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

 

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ/Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

1

Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Υ

5

3

3

 

 

 

2

Θεωρία Κινδύνου I

Υ

5

3

3

 

 

 

3

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών

Υ

5

3

3

 

 

 

4

Συμβάντα Ζωής και θανάτου  I

Υ

5

3

3

 

 

 

5

Θεωρία Επενδύσεων και Διοίκησης Χαρτοφυλακίου

Ε

5

3

3

 

 

 

6

Στατιστικές μέθοδοι

Ε

5

3

3

Για τη 10η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών (έτος εισαγωγής 2016-2017) δεν προσφέρεται

7

Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και τον Αναλογισμό

Ε

5

3

3

 

 

 

8

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ε

5

3

3

 

 

 

9

Γλώσσα Προγραμματισμού R

Ε

5

3

3

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

10

Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης

Υ

5

3

3

 

 

 

11

Διοικητική Κινδύνου

Υ

5

3

3

 

 

 

12

Πιστωτικός Κίνδυνος

Υ

5

3

3

 

 

 

13

Λειτουργικοί Κίνδυνοι  και Κίνδυνοι Αγοράς

Υ

5

3

3

 

 

 

14

Συμβάντα Ζωής και θανάτου II

Ε

5

3

3

 

 

 

15

Ανάλυση, Πρότυπα και πίνακες Επιβίωσης

Ε

5

3

3

 

 

 

16

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Ε

5

3

3

 

 

 

17

Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνων

Ε

5

3

3

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

18

Τιμολόγηση  Ασφαλίστρων και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

Ε

5

3

3

 

 

Για τη 10η σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών (έτος εισαγωγής 2016-2017) δεν προσφέρεται

19

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεματοποίηση

Ε

5

3

3

 

 

 

20

Στατιστική Ανάλυση Αναλογιστικών Προτύπων Επιβίωσης

Ε

5

3

3

 

 

 

21

Μελέτες Περιπτώσεων στη Διοικητική Κινδύνου

Ε

5

3

3

 

 

 

22

Ήθη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Ε

5

3

3

 

 

 

23

Θεωρία Κινδύνου IΙ

Ε

5

3

3

 

 

 

24

Αναλογιστική Πρακτική και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ε

5

3

3