Ειδικεύσεις/Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Ειδικεύσεις/Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΕ ή Master), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Έτσι, για τη λήψη του ΜΔΕ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών και να εξετασθεί επιτυχώς σε 12 μαθήματα, εκ των οποίων τα 8 είναι υποχρεωτικά και τα 4 επιλογής (τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες). Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, οφείλει να υλοποιήσει μία από τις εξής δύο επιλογές :

 

  • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 2 μαθήματα επιλογής (αντιστοιχούν σε 10 πιστωτικές μονάδες) και να συγγράψει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ή

  • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα επιλογής (30 πιστωτικές μονάδες).

 

Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις ανά Εξάμηνο σπουδών έχουν ως εξής :

 

  • Στο Α’ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα δύο (2) είναι επιλογής (Ε). Αυτά τα 6 μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 Χ 5 = 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  • Στο Β’ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς, επίσης σε έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τα δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής (Ε). Αυτά τα 6 μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 Χ 5 = 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  • Για το Γ΄ Εξάμηνο, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να επιλέξει με γραπτή δήλωσή του μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

Επιλογή Α:
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) μαθήματα επιλογής (10 πιστωτικές μονάδες ECTS), καθώς επίσης να συγγράψει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επιλογή Β:
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να παρακολουθήσει επιτυχώς 6 μαθήματα επιλογής (30 πιστωτικές μονάδες ECTS).

 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Right Menu Showlist

Γραμματεία