Ειδικεύσεις/Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓενικές ΠληροφορίεςΠροϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Ειδικεύσεις/Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

  • PDF
  • Print
  • Email

 

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΕ ή Master), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

 Ο τρόπος συμπλήρωσης των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων για το πρόγραμμα της πλήρους φοίτησης είναι οι εξής:

  1. 1.Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) είναι Υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα έξι (6) Επιλογής. Στα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν συνολικά εβδομήντα δύο (72) πιστωτικές μονάδες.

Ο τρόπος συμπλήρωσης των 72 πιστωτικών μονάδων προκύπτει από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση:

(α) Τριών (3) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημἀτων και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Α’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(β) Τριών (3) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Β’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(γ) Δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Γ’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  1. 2.Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ο τρόπος συμπλήρωσης των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων για το πρόγραμμα της μερικής φοίτησης είναι οι εξής:

  1. 1.Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) είναι Υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα έξι (6) Επιλογής. Στα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν συνολικά εβδομήντα δύο (72) πιστωτικές μονάδες.

Ο τρόπος συμπλήρωσης των 72 πιστωτικών μονάδων προκύπτει από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση:

(α) Δύο (2) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και ενός (1) μαθήματος Επιλογής (Ε) του Α’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(β) Δύο (2) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και ενός (1) μαθήματος Επιλογής (Ε) του Β’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(γ) Ενός (1) Υποχρεωτικού (Υ) μαθήματος και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Γ’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

(δ) Ενός (1) Υποχρεωτικού (Υ) μαθήματος και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Δ’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  1. 2.Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μετά τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).