Δομή του Προγράμματος σπουδών

Δομή του Προγράμματος σπουδών

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Η δομή του ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τα εξής τουλάχιστον αποτελέσματα για τους αποφοίτους μας :

 

  • Να τους εξασφαλίζει μια ισχυρή υποδομή σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις βάσεις του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου.
  • Να τους παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.     
  • Να τους εξοικειώσει με την πρακτική διαχείρισης των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.


Πιστεύουμε ότι, η σύνθεση του Προγράμματος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξασφαλίζει τα πιο πάνω αποτελέσματα.

 

ΠΜΣ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

 

Α/Α


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΥποχρεωτικό_(Υ)

Επιλογής (Ε)


ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Υ

5

3

2

Θεωρία Κινδύνου I

Υ

5

3

3

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών

Υ

5

3

4

Συμβάντα Ζωής και θανάτου I

Υ

5

3

5

Θεωρία Επενδύσεων και Διοίκησης Χαρτοφυλακίου

Ε

5

3

6

Στατιστικές μέθοδοι

Ε

5

3

7

Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και τον Αναλογισμό

Ε

5

3

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

8

Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης

Υ

5

3

9

Διοικητική Κινδύνου

Υ

5

3

10

Πιστωτικός Κίνδυνος

Υ

5

3

11

Λειτουργικοί Κίνδυνοι   και Κίνδυνοι Αγοράς

Υ

5

3

12

Συμβάντα Ζωής και θανάτου II

Ε

5

3

13

Ανάλυση, Πρότυπα και πίνακες Επιβίωσης

Ε

5

3

14

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Ε

5

3

15

Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

-

-

 Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

16

Τιμολόγηση   Ασφαλίστρων και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

Ε

5

3

17

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου και Αποθεματοποίηση

Ε

5

3

18

Στατιστική ανάλυση αναλογιστικών προτύπων επιβίωσης

Ε

5

3

19

Risk Management Case Studies

Ε

5

3

20

Ήθη και εταιρική διακυβέρνηση

Ε

5

3

21

Θεωρία Κινδύνου IΙ

Ε

5

3

22

Διπλωματική Εργασία

 

20

-

23

Αναλογιστική Πρακτική και Ασφαλιστικό Δίκαιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

-

-