ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
HomeΦΟΙΤΗΤΕΣΠρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Ηλεκτρονική μορφή της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας βρίσκεται εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης βρίσκονται εδώ

Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (η αίτηση σε αρχείο μορφής  docx και σε  pdf).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (εφ’ όσον είναι ήδη πτυχιούχοι).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (η συστατική σε αρχείο μορφής pdf.
 7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή μέσω γραπτών εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2)
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2021 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (2 – 9) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνέντευξης του υποψηφίου.

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.